Vedtægter

Her kan du hente vedtægterne som pdf-fil

Navn og formål :

§ 1
Klubbens navn er : Landsklubben af ejendomsfunktionærer beskæftiget under Boligselskabet Lejerbo.

§ 2
Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende lokale arbejdsforhold.

Medlemsskab :

§ 3
Stk. 1 : Som medlem af klubben kan kun optages medlemmer, der er organiseret i vedkommende afdeling under Ejendom-og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og som er ansat under Overenskomst for Ejendomsservice.

Stk. 2 : Når det ved flertalsbeslutning er vedtaget at oprette en klub, skal samtlige medlemmer af vedkommende afdeling under Ejendoms-og Servicefunktionærernes Landssammenslutning være medlem af klubben.

Stk. 3 : Landsklubben består af 10 geografisk-opdelte områder.

Landsklubbens rettigheder :

§ 4
Landsklubben har ret til at forhandle med boligselskabet om de daglige arbejdsforhold.

De lokale afdelinger under Landssammenslutningen, skal holdes orienteret om lokale aftaler.

Forhandlinger om ændringer i overenskomsten, kan ikke føres af Landsklubben.

Generalforsamlingen :

§ 5
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i oktober kvartal.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, skal ske med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilsendes formanden skriftligt, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne, fremsætter motiveret ønske herom.

Alle forslag afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Valg :

§ 6
Stk. 1 : Bestyrelsen består af de af områdeklubberne valgte TR. Formand og kasserer vælges
direkte af generalforsamlingen for 4-årige perioder og afgår forskudt for hinanden.
Formanden repræsenterer Landsklubben i Lejerbos Hovedbestyrelse.
Kandidatur til formandsposten eller Kassererposten, skal tilsendes formanden skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2 : På generalforsamlingen vælges hvert andet år 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollant
suppleant, for en 2 årig periode.

Stk. 3 : Områdeklubberne vælger 1 TR for en 4 årig periode, samt 1 TR-suppleant for en 1 årig periode. TR er automatisk medlem af Landsklubbens bestyrelse, med TR-suppleanten som bestyrelses-suppleant.

Stk. 4 : Områdeklubberne afholder områdemøder 1 gang årligt, senest 14 dage før Landsklubbens ordinære generalforsamling.
Områdeklubberne skal senest 8 dage før, de afholder områdemøde, fremsende skriftlig
indkaldelse til landsklubbens formand.
Medlemsmøder afholdes efter behov.
Rejseudgifter udover bygrænser betales af Landsklubben, efter aftale.
Udgifter til områdemøder skal bevilges af Landsklubben.
Forplejning ved generalforsamling, bestyrelsesmøder m.m. afholdes af Landsklubben.

Stk. 5 : Bestyrelsen for Landsklubben konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen
med næstformand og sekretær samt div. Udvalg.
Alle afgørelser i bestyrelsen foregår ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6 : TR`s opgaver : Vejledning i medlemssager-Arrangør af områdemøder/medlemsmøder-
Kontakt til Landsklub.

Kontingent og regnskab :

§ 7
Landsklubbens kasserer og formand har prokura hver for sig.
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Landsklubbens regnskab skal i revideret stand, fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fører løbende tilsyn med klubbens midler, der skal være anbragt på betryggende
måde.
Bilagskontrollanten skal mindst 1 gang årligt, foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Klubbens opløsning :

§ 8
I tilfælde af Landsklubbens opløsning, tilfalder dennes midler og egendele : Ejendom-og
Servicefunktionærernes Landssammenslutning.


Vedtaget på generalforsamlingen okt. 2017

Se også

Kontakt